Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Lubomierz w sezonie 2018/2019

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-12-04 12:26:47
Drogi gminne:

Miasto Lubomierz, Popielówek, Radoniów, Chmieleń
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z.o.o. - tel .: 75 783 31 60, tel .: po godz. 15.00: Jarosław Grala 504 028 356, Tedeusz Plechowicz 512 217 061
Sołtysi: Popielówek 783 032 757, Radoniów 663 344 904, Chmieleń 794 327 764.

Pławna Dolna, Pławna Górna, Golejów, Wojciechów
- Ogrody Majer Marcjan Majer - tel.: 733 095 050
Sołtysi: Pławna Dolna 605921521, Pławna Górna 721302600, Golejów 604186641, Wojciechów 695960173

Oleszna Podgórska, Milęcice - Marek Kasprzak tel.: 723 038 496
Sołtysi: Oleszna Podgórska 781 557 547, Milęcice 695 271 871

Maciejowiec, Pokrzywnik, Pasiecznik i Zalesie, Janice - Bożena Wydra - tel.: Sławomir Pachota 604 068 972
Sołtysi: Maciejowiec 609 582 920, Pokrzywnik 601 161 423, Pasiecznik i Zalesie 667 130 638, Janice 665 931 029


Drogi powiatowe:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim:
- Kierownik ZDP Marek Makowski tel. 75 782 26 10, tel 502 360 907,
- Kierownik Służby Drogowej Bogdan Kiezik tel. 75 713 63 94

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lubomierz świadczy Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z.o.o.

Drogi Wojewódzkie:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Lubomierz świadczy Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim

 

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC
NA TERENIE GMINY LUBOMIERZ W SEZONIE 2018/2019

1. WYMAGANIA OGÓLNE I JAKOŚĆ ROBÓT
a) Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) - są to  prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:
- przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej,
- odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg,
- usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) prowadzone jest w okresie od 1 grudnia do 31 marca roku następnego, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia poniżej +20 C i występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica.

b) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej opracowanej przez Zamawiającego, odpowiada Wykonawca robót. Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania stanu dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem, wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej.

c) Odśnieżanie dróg odbywa się przy pomocy pługów odśnieżnych oraz maszyn drogowych i budowlanych. Odśnieżanie dróg powinno być prowadzone na bieżąco w trakcie opadów śniegu.

Nawierzchnia jezdni na całej szerokości oczyszczana jest ze śniegu przez zgarnianie zalegającej pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze. Śnieg po odgarnięciu zalega w pryzmach pomiędzy jezdnią a chodnikiem, aż stopnieje.

Wyjazd pługów powinien nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu opadów, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny na drogach objętych pierwszą kolejnością utrzymania, zgodnie z wykazem dróg objętych odśnieżaniem. Praca winna być rejestrowana w rejestrze wyjazdów. W przypadku zastosowania urządzeń lokalizujących położenie pojazdu oraz określających w danej chwili jego pracę (praca piaskarki / solarki oraz pługa). Raporty będą sporządzane na podstawie wydruku- raportu urządzenia monitorującego.


2.OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIA zimowego utrzymania ulic.

Kryteria zimowego utrzymania dla ulic:
Jezdnia odśnieżone na całej szerokości, jezdnia posypana na całej długości. W miejscach przejść dla pieszych nie może występować tzw. banda powstała ze śniegu z odśnieżenia ulicy.

Utrudnienie - cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.

Odśnieżanie ulic prowadzone jest w godz. 3:00 - 21:00 w miarę potrzeb czas pracy sprzętu i ludzi zostaje przedłużony.

Posypywanie następuje po ustaniu   opadów   śniegu - materiał do posypywania piasek lub kruszywo o uziarnieniu do 0,2 mm z zawartością soli(w stosunku 4-1).

Wykonawca świadczący usługę na rzecz gminy jest zobowiązany do wyjazdu i prowadzenie akcji maksymalnie 45 min. od telefonicznego zgłoszenia dokonanego przez upoważnionych przedstawicieli UGiM Lubomierz.

Decyzje o podejmowaniu akcji na  ulicach są podejmowane w następujący sposób:

W przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach podejmuje Burmistrz lub upoważniony pracownik UGiM,

W przypadku zaistnienia ciągłych zjawisk atmosferycznych o prowadzeniu akcji na ulicach decyduje Wykonawca,

Odwołanie prowadzenia akcji następuje na podstawie decyzji podjętej przez Burmistrza lub upoważnionego pracownika UGiM.

Decyzja o podjęciu wywozu nadmiaru śniegu z ulic miasta następuje w formie pisemnego zlecenia.

Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi – musi obowiązkowo posiadać polisę OC.


3.Kolejności zimowego utrzymania ulic m. Lubomierza.

a) Ulice  gminne odśnieżane i posypywane w I kolejności: Pl.Wolności, ul. Kargula i Pawlaka, ul. Majowa, ul. Anyka, Stogryna, Edukacji Narodowej, ul. Krótka, ul. Wietora, przystanek PKS,, Pl. Kościelny, łącznik Pl. Kościelny – ul. Kościuszki, Stacja Paliw – ul. Majowa, droga wzdłuż cmentarza do Milęcic, dojazd do garaży ul. Gryfiogórska, ul. Gryfiogórska dojazd do nr 12.

b) Ulice  gminne odśnieżane i posypywane w II kolejności: ul. Sportowa, ul. Partyzantów, ul. Wacława Kowalskiego, ul. Majowa drogi wewnętrzne – deleżaki, droga na zapleczu ul. Majowej, dojazd do oczyszczalni ścieków, al. Kasztanowa, ul. Ptasia, Kombatantów, Kwiatowa, aleja brzozowa od obwodnicy, ul. Majowa dojazd do byłej stacji PKP, ul. Jeleniogórska (5 domków)


4. Zimowe utrzymanie dróg zamiejskich  gminnych.


Drogi gminne utrzymywane będą w/g V standardu zimowego utrzymania:

Dla V standardu utrzymania dróg przyjmuje się następujące utrudnienia: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony jeden pas ruchu, posypywanie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Decyzje w sprawie wyjazdu sprzętu do akcji na drogach gminnych są podejmowane następujący sposób:

W przypadku zaistnienia sporadycznych zjawisk atmosferycznych decyzję o rozpoczęciu akcji na ulicach i drogach podejmuje Burmistrz lub upoważniony pracownik UGiM,

W przypadku zaistnienia ciągłych zjawisk atmosferycznych o prowadzeniu akcji decyduje Wykonawca, zamawiając o swoich działaniach Zamawiającego.

Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi.


Drogi wewnętrzne i dojazdowe:

Dla pozostałych dróg nie ujętych w powyższym wykazie przewiduje się odśnieżanie interwencyjne po ustaniu opadów śniegu i zgłoszeniu zapotrzebowania do Sołtysa danego sołectwa lub bezpośrednio do UGiM Lubomierz. Dla dróg odśnieżanych interwencyjnie dyspozycje wyjazdu są wydawane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego – przerwa w ruchu na drogach odśnieżanych interwencyjnie do 72 godzin.

Wykaz osób odpowiedzialnych i upoważnionych do podejmowania decyzji i kontaktów z Wykonawcą w sprawach ZUD na terenie gminy Lubomierz:
  • Leszek Telega Kierownik Referatu technicznego tel. 75 7833166 wew.40
  • Przemysław Kułaga Referat techniczny tel. 75 7833166 wew.42
Komentarze:
AparatZENEK
Wtorek, 2018-12-04 16:27
Jedyne co bym zmienił to kierownika referatu. Lmeryci zabieracie prace młodym.
AparatDo Zenek
Środa, 2018-12-05 05:23
Szukasz pracy czy tyko piszesz by pisać ?
Aparatkierowca
Środa, 2018-12-05 07:37
Człowieku ze srebrnego golfa IV (DLW...), który jechałeś dziś (05.12.br) z Lubomierza w kierunku Pławnej Górnej i zatrzymałeś się w Pławnej Dolnej przy remontowanym budynku z 2 rzeźbami aniołów. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 7. Jak można wyprzedzać na tak śliskiej nawierzchni i do tego mało nie potrącając człowieka idącego z rowerem! Ocalił swoje istnienie skacząc do rowu! On miał odblaski i był widoczny! Jak można narażać czyjeś życie!!! Nawet się nie zatrzymałeś by chociaż przeprosić za swoje idiotyczne zachowanie! Ten człowiek chodzi tamtędy codziennie i naraża swoje życie na takiego..... jak ty! Nie życzę ci byś kiedykolwiek doznał tego co on w tamtej chwili.
AparatDo kierowca
Środa, 2018-12-05 09:49
Po co wypisywać takie rzeczy na forum? szukasz sensacji czy co? Zgłoś tego pirata na policję.
Aparatlubomir
Środa, 2018-12-05 17:04
Jechałem ok.10'20 przez Pławna i byla szklanka na drodze. Dopiero po 12 jak wracałem to widac było ze swieżo posypane. Dopiero posypali jak słońce rozpuściło lód.Znowu referat zaspał,czy sypali przy swoich posesjach? Leszek nie osmieszaj się odpisywaniem bo pracy nie szukam , mam lepszą od twojej .
Aparatobserwator
Środa, 2018-12-05 20:07
Ten Pan Zenio to ma trochę racji ,Pan kierownik przeszedł na emeryturę, wielu młodych po studiach itp, usiadło by za biurkiem niech nasza rada i Burmistrz też weżmie to pod uwagę niech ta młodzież nabiera doświadczenia, emeryci niech szukają prac dorywczych, sezonowych jak mój znajomy.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Lipiec 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca