Slider_lwowek-slaski-setna-rocznice-niepodleglej-upamietnil-bykami Slider_coraz-wiecej-watpliwosci-dotyczacych-bezplatnej-komunikacji Slider_urzad-pracy-lwowek-slaski Slider_powiatowe-centrum-zdrowia-lwowek-slaski Slider_szwajcaria-lwowecka-barierki-2019

Uwierzyli w zapewnienia urzędników, teraz czują się oszukani

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-06-26 15:07:27
Mieszkańcy Lwówka Śląskiego czują się oszukani. Zaufali urzędnikom, uwierzyli, że jeżeli dokonają wymiany pieca to dostaną zwrot części poniesionych kosztów. Chcieli być Eko. W dotacji upatrywali szansę. Dokonali więc wymiany pieców, złożyli w Gminie wszystkie wymagane dokumenty i czekali. Teraz dowiadują się, że dotacji nie dostaną! Spora część z osób, które zdecydowały się na udział w programie twierdzi, że gdyby wiedziała, że tak to będzie wyglądało, to z pewnością by tego nie zrobiła.

W grudniu 2017 roku burmistrz Mariola Szczęsna spotkała się z mieszkańcami Lwówka Śląskiego. Spotkanie miało na celu  przybliżenie ważnego tematu związanego z tzw. ustawą antysmogową, skutkującą likwidacją bądź wymianą kotłów stałopalnych na rzecz niskoemisyjnych źródeł ciepła – czytamy w relacji ze spotkania na stronach lwóweckiego urzędu.

Fot.: UGiM Lwówek Śl. grudzień 2017 r.

Podczas spotkania omówione zostały założenia programu, który miał zachęcić mieszkańców do wymiany starych pieców na nowe źródła energii. Gmina Lwówek Śląski postanowiła do niego przystąpić. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji mieszkańcom pochodzić miały z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

W lutym bieżącego roku Rada Gminy i Miasta Lwówek Śląski podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Dofinansowanie można było otrzymać na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła takie jak np. kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa) o wilgotności biomasy poniżej 20%, czy OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.

Na początku kwietnia 2018 roku burmistrz Lwówka Śląskiego wydała Zarządzenie, w którym m.in. określiła termin składania wniosków na: od 4.04.2018 do 31.08.2018 r.

Do mieszkańców gminy Lwówek Śląski trafiła informacja, która była zachętą do niezwłocznej wymiany starego źródła ciepła i skorzystania z dotacji.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, w maksymalnej wysokości do:
1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
2) dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.
– czytamy w Uchwale rady miejskiej.

Kilkudziesięciu mieszkańców gminy Lwówek Śląski uwierzyło, że może dostać spore wsparcie i niezwłocznie rozpoczęło poszukiwanie pieniędzy, a następnie przystąpiło do zakupu i wymiany starego pieca. Po wymianie i wypełnieniu wniosku zadowoleni mieszkańcy składali w Urzędzie Gminy Lwówek Śląski wnioski na podstawie których mieli otrzymywać zwroty części poniesionych nakładów. Niestety, kilka dni temu dowiedzieli się, że nikt z nich dofinansowania w ramach tego programu nie otrzyma.

Stało się tak, ponieważ WFOŚiGW we Wrocławiu w dniu 1 czerwca ogłosił zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie.

Trzy tygodnie po ogłoszeniu zakończenia naboru wniosków przez wrocławski WFOŚiGW władze Lwówka Śląskiego postanowiły spotkać się z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku w lwóweckim ratuszu.


Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy twierdzili, że składając wnioski byli zapewniani przez urzędników, że jak tylko wpłynie 10 wniosków, to Gmina już zawnioskuje o pieniądze do Wrocławia i po wpłynięciu kolejnej dziesiątki zrobi to ponownie. Niestety, tak się jednak nie stało. Mimo, że do tego czasu Gmina Lwówek Śląski zebrała ok. 30 wniosków - i jak mówił wiceburmistrz Krokosz wnioski te nadal wpływają do urzędu - to władze Lwówka Śl. nie zawnioskowały o pieniądze do WFOŚiGW. Dlaczego? Jednoznacznej odpowiedzi podczas wczorajszego spotkania nie usłyszeliśmy. Wytłumaczeniem lwóweckich urzędników może być fakt, iż program miał obowiązywać jeszcze przez parę miesięcy, więc teoretycznie był jeszcze czas. Podobnie sprawę tłumaczył wiceburmistrz Lesław Krokosz, który mówił, że Gmina chciała zebrać jak najwięcej wniosków. Niestety, władze WFOŚiGW postanowiły z dnia na dzień zakończyć ten program, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wnioskowania przez Gminę o pieniądze.

Niedowierzanie, złość, bezsilność, to delikatne określenia na uczucia, które towarzyszą naszym rozmówcom. Ludzie uwierzyli w urzędnicze zapewnienia i teraz mówią, że czują się oszukani i że stracili zaufanie do władzy i urzędów. Dlaczego tak się stało? Jak to zwykle bywa diabeł tkwi w szczegółach.

Pierwsza kwestia, to fakt, iż Gmina Lwówek Śląski w uchwale zawarła zapis, z którego wynikało, że mieszkańcy najpierw muszą dokonać zakupu i wymiany pieca, a dopiero później mając już wszystkie dokumenty mogą składać w Gminie wnioski.

§ 4. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
4) wniosku - należy przez to rozumieć komplet dokumentów potwierdzający zmianę systemu ogrzewania wykonaną zgodnie z przepisami prawa wraz z fakturami i rachunkami poświadczającymi koszty poniesione z tytułu dokonanej zmiany, zgodnie ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze


To, że do składanago w Gminie wniosku już trzeba było mieć dokumenty potwierdzające wymianę pieca, to kryterium ustalone przez władze Lwówka Śląskiego. Potwierdza to wypowiedź Agnieszki Małysa Specjalisty d.s. informacji i promocji WFOŚiGW we Wrocławiu: Dokumenty ww. typu faktury potwierdzające zakup i poprawną wymianę źródła ciepła, zgodnie z Regulaminem wymagane są na etapie rozliczenia pożyczki Gminy z Funduszem a nie na etapie wnioskowania o udzielenie Gminie pożyczki.
Mając na uwadze zapis Regulaminu Programu ”Ograniczanie niskiej emisji  na obszarze województwa dolnośląskiego” w §2. Zakres szczegółowy, pkt.1.1. Ostatecznym odbiorcą korzyści, wynikających z udzielonego wsparcia finansowego są Beneficjenci końcowi. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymują oni wyłącznie za pośrednictwem Gminy, która przeprowadza nabór zgłoszeń od zainteresowanych osób.  Zgłoszenia powinny mieć formę pisemną, a Gmina dodatkowo odpowiedzialna jest za: Opracowanie „Regulaminu” określającego m.in. zasady naboru zgłoszeń, sposobu rozliczania oraz sposobu przekazania Beneficjentom końcowym dofinansowania otrzymanego od WFOŚiGW we Wrocławiu, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Fundusz w Programie.
Podsumowując, gminy miały możliwość wyboru ścieżki postępowania zgodnie ze swoimi wewnętrznymi wytycznymi.

Niektóre z samorządów przystępujących do programu WFOŚiGW wybierały nieco inną kolejność, to znaczy najpierw mieszkaniec składał wniosek, później dowiadywał się o przyznanym mu dofinansowaniu, następnie dokonywał wymiany pieca i po kontroli wypłacane były mu środki. Taki zapis był bardzo bezpieczny dla mieszkańców, bo zakupów dokonywali oni mając już pewność, dokumenty potwierdzające że otrzymają zwrot części poniesionych kosztów, a nie tylko sam złożony wniosek.

Kolejna kwestia, to fakt, iż mimo posiadania sporej ilości wniosków władze Lwówka Śląskiego nie zdecydowały się wcześniej zawnioskować o pieniądze do WFOŚiGW czekając na kolejne wnioski. Gdyby wnioski przed 1 czerwca trafiły do Wrocławia, to byłyby procedowane i część z tej trzydziestki mieszkańców Lwówka Śl. zapewne już otrzymałaby  dofinansowanie.

I wreszcie najważniejsza sprawa, czyli forma zakończenia przyjmowania wniosków od Gmin przez WFOŚiGW we Wrocławiu, który nie poinformował nikogo wcześniej o planowanym zamknięciu programu, tylko z dnia na dzień go zamknął. Władze WFOŚiGW podejmując decyzję nie wzięły pod uwagę samorządów, które były w trakcie przyjmowania wniosków od mieszkańców. Z dnia na dzień wnioski te stały się bezwartościowe i trudno dziwić się irytacji mieszkańców, którzy zawierzyli urzędnikom i nierzadko zapożyczali się na zakup nowego pieca, licząc na zwrot części wydatków. Wprawdzie teraz mają nowy piec, ale i spore długi. W takiej sytuacji trudno dziwić się słowom o utracie wiary w instytucje państwowe i braku zaufania do rządzących.

Być może część z „poszkodowanych” będzie mogła wziąć udział w nowym programie WFOŚiGW, albo w innym programie unijnym. Natomiast z pewnością nie będą to wszyscy. Niestety, mieszkańcy, którzy złożyli wnioski do Gminy Lwówek Śląski nie mogą w tej chwili liczyć na finansową rekompensatę z gminnego budżetu, bo jak tłumaczyli podczas wczorajszego spotkania i wiceburmistrz Lesław Krokosz i sekretarz Robert Szawłowski zabrania im tego ustawa o finansach publicznych, zgodnie, z którą nie mogą udzielać dofinansowania na już zrealizowane inwestycje. Na potwierdzenie tego stanowiska władze Lwówka Śl. występują o opinię do radcy prawnego oraz do RIO.

Poirytowani mieszkańcy mówią, że nie odpuszczą, że nie zostawią tak tej sprawy.
Komentarze:
AparatPitbull
Wtorek, 2018-06-26 17:02
I jak zwykle ogon pod siebie i cisza. Teraz trzeba wypić panowie i panie urzędnicy to piwo którego się naważyło. Jeśli chodzi o fundusz wojewódzki to niech się wykaże gminny prawnik i sprawdzi regulamin akcji, w jakich okolicznościach może zostać zakończona i jeśli znajdzie niespójność to podać fundusz wojewódzki do sądu. W tym miejscu nasuwa się pytanie czy gmina zanim naobiecywała ludziom cudów nad Bobrem zabezpieczyła się jakąkolwiek umową z Funduszem? Znów pytam gdzie jest prawnik?
Oczywiście zdaję sobie sprawę że nie będziecie chcieli gryźć ręki która karmi, bo przecież pewnie co drugi by chciał do województwa, a i partyjni kacykowie wyższego szczebla tam zasiadają. Czyli pewnie nic nie będzie - tak jak obiecywanych od wielu kadencji świateł przy Piaście i Domu kultury
Aparatemeryt45
Wtorek, 2018-06-26 17:55
No i widzicie Szanowni mieszkańcy jak zostaliśmy wyrolowani przez naszą władzę. Tłuki pieprzone nie potrafią nawet zrozumieć przepisów i w taki sposób zorganizować tak prostej sprawę jak dopłata. Ludzie władzy czy macie choć trochę honoru. Daliście ciała to s... cie ze stanowisk. jakiś ktoś jest odpowiedzialny za tak zorganizowana akcje i dalej bierze pobory. Gdzie są nasi radni którzy podjęli przecież uchwałę i na tym winni trzymać łapę by wszystko odbyło się szybko i sprawnie a nie zajmować się marzeniami o basenie za kilkanaście mln złotych.Ciesze się że nie wpakowałem kilkunastu tysięcy w piec bo bym miał problem ze spłatą.
Aparatobserwator
Wtorek, 2018-06-26 20:14
no to kolejny raz popisała się nasza obecna władza. Proponuję przyznać ekstra nagrody. Ci co ponieśli koszty wymiany pieców i zostali zrobieni w bambuko na pewno się na nie zrzucą.
Aparat***
Wtorek, 2018-06-26 20:25
Ale ten piec na zdjęciu to naprawdę jakis wynalazek jemu to napewno naleźy się wymiana
Aparat123
Wtorek, 2018-06-26 20:39
tylko winny się tłumaczy
AparatSpółdzielnia Informacyjna "Manipulant"
Wtorek, 2018-06-26 20:55
Wszelka władza w polsce, od gminy po "warszawkę" to po prostu mafia. Nie wiedzieliście? Czy komuna, czy kapitalizm, czy PiS, czy PO - jedno zło. Zdemoralizowana i ćwierćinteligentna władza jest wszak "kwiatem" swojego ćwierćinteligentnego narodu. Bismarck wiedział, co mówił.
AparatJaki
Wtorek, 2018-06-26 21:24
Szok tylko w polsce tak mozna.
Wnioski mozna skladac bylo do 01.08.2018
Wiec kazdy chcial zdazyc ze skladaniem wniosku.
Koszt podlaczenia to ok 20.000 tys gazu na wiosce wiec disc ze czlowiek chce wymienic i nie niszczyc przyrody.Winni sa ci co zarzadzaja ww Lwówku śląskim i tyle
Mysle ze wuele osob powinno zlozyc przez adwokata pisma ze zrobiono nas w balona.
Aparat"Wyrolowana"
Wtorek, 2018-06-26 22:11
Jestem jedną z osób, które złożyły wniosek i dokonały zakupu nowego, drogiego pieca. Chciałam dodać, że w kwietniu br. również odbyło się spotkanie władz Gminy z mieszkańcami przy udziale przedstawiciela WFOŚiGW, który poinformował, że ponad połowa puli środków przeznaczonych na program została już wyczerpana. Niestety, nasi urzędnicy widać zignorowali tę informację, ciągle zwlekając ze złożeniem wniosku do Funduszu, pomimo obietnic uczynienia tego przy zebranych dziesięciu wnioskach od mieszkańców.
Ponadto, z ciekawości, poszukałam na gminnych stronach internetowych, jak wyglądał tam nabór wniosków:
Gmina Bolesławiec - nabór wniosków 01.08-29.09.2017, Gmina Gryfów 8-26.01.2018, Gmina Mietków - do 15.11.2017, Gmina Węgliniec - pierwszy nabór do 31.08.2017, drugi do 11.05.2018, Gmina Lwówek Śl. - 04.04-31.08.2018. Wniosek nasuwa się sam - inne gminy potrafiły wcześniej przeprowadzić nabór wniosków i jestem przekonana, że ich mieszkańcy otrzymali dotacje. Dodam, że WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków 28.04.2017 r., a nasza gmina rozpoczęła ich przyjmowanie dopiero po upływie prawie roku.
AparatMonitoring Zabytków
Środa, 2018-06-27 00:18
To kolejny dowód na to, że ta ekipa całkowicie nie nadaje się do rządzenia. Strach pomyśleć, jak wygląda nadzorowanie inwestycji w wykonaniu tych "Januszów" zarządzania :)
Aparatleon car II
Środa, 2018-06-27 07:18
Szanowni mieszkańcy nie tylko miasta Lwówek Śląski ale i gminy.Teraz książkowo widzicie jak postępuje obecna władza PiS w Polsce.Oczywiście,że winna jest nasza władza gminna bo powinni dokładnie przewidywać warianty co władza w Warszawie PiS może zrobić,jak może wyrolować ludzi w bambuko i jeszcze ogłosić,ze to ich sukces.Dlaczego z dnia na dzień złamali obietnicę i cofnęli dotację?To proste jest tak jak to,że po nocy jest zawsze dzień.Te pieniądze były potrzebne im na inny cel,może dodatkowe dla pewnego dyrektora z Torunia bo już na początku kadencji zrobili to samo z Krakowem (dotacja na walkę ze smogiem) a wręczyli dyrektorowi z Torunia-pamiętacie?A może te pieniadze potrzebne były dla nich samych-przecież słyszeliśmy w Sejmie,ze one się im po prostu należały.Na koniec wszyscy drodzy mieszkańcy gminy Lwówek Śląski głosujcie dalej na obecnie rządzących zarówno w gminie a szczególnie na tych co rządzą nami z Warszawy to obudzicie się niedługo w........................!!!I powtórzę jeszcze raz-to tak proste jak to,ze po nocy jest zawsze dzień a ci co w tym artykule głoszą,ze nie popuszczą to pytam się was gdzie znajdziecie tę sprawiedliwość?W sądach?Może jeszcze jutro ale nie już jesienią,sądy was w tym nie poprą bo zdanie po zdaniu też w wyroku powiedzą,ze te pieniądze się władzy należały a nie wam.
Aparatdo wyrolowanej
Środa, 2018-06-27 08:24
w gryfowie w tamtym roku tez wyrolowali kilka osób. ja tez dalam sie nabrac .zbierali w lipcu najpierw chetny gdy było duze zainteresowanie ogłosili ze bedzie dofinansowanie
wymieniac robic zbierac rachunki i przyjsc podpisac umowe i kasa bedzie przeciagali z miesiaca na miesiac decyzje w pazdzierniku podjeli ze od nowego raku bedzie dofinansowanie tylko co z osobami które spieszac sie przed sezonem grzewczym zrobi ogrzewanie poszli z rachunkami do urzedu podpisac umowe to sie dowiedzieli ze prawo nie działa w stecz ze najpierw umowa i dopiero wymiana i kasa pozdrawiam
Aparatala
Środa, 2018-06-27 09:17
Do "leona od cara".Chyba rok temu pan prof Hermeliński z Państwowej Komisji Wyborczej powiedział,ze wygląda to tak,ze odnosi się wrażenie iż prawo u nas pisze przysłowiowy "mały Kazio".Czy trzeba coś tu jeszcze dodać"I pewnie to się tyczy i władzy naszej gminnej i tej co wybraliśmy w 2015 roku.To tak właśnie władza SŁUCHA OBYWATELI jak obiecywała po dwa razy dziennie na wiecach wyborczych.
Aparatzaineresowany
Czwartek, 2018-06-28 07:32
Nie ma co szukac winnych poza urzędem. W regulaminie funduszu określone jest że program trwa do daty lub do wyczerpania środków. Urzędnicy czekając na wnioski nie zwracali uwagi na stopień wykorzystania tychże. Zasady przyjmowania zgłoszeń to już zupełnie inna sprawa i również obciąża urzędników. Zmuszanie obywatela do inwestycji (czesto kosztem zadłużenia) przed zapewnieniem dotacji to
normalna granda. Obawiam się że za nieudolność urzędników
odpowie pani burmistrz przy wyborach. I słusznie.
Aparatrob
Czwartek, 2018-07-19 20:00
we wleniu było to samo jeszcze obiecali fotowoltaike za 15 procent ceny i co mam wam jeszcze obiecac mówił burmistrz hihi
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_zaginione-skarby-wracaja-do-lubania
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_starostwo-powiatowe-lwowek-slaski
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_ratusz-w-lubomierzu
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_scieki-w-kwisie-2019
Wtorek, 2019-02-19
List_mini_lwowek-slaski-panstwowa-straz-pozarna-logo
Poniedziałek, 2019-02-18
List_mini_krajowa-administracja-skarbowa
Poniedziałek, 2019-02-18
List_mini_szwajcaria-lwowecka-barierki-2019
Poniedziałek, 2019-02-18
List_mini_podsumowanie-projektu-nowa-perspektywa-----lepszy-start
Poniedziałek, 2019-02-18
List_mini_aktywne-szkoly-multisport-na-dolnym-slasku
Poniedziałek, 2019-02-18
List_mini_dachowanie-mustangiem-lwowek-slaski-2019
Niedziela, 2019-02-17
List_mini_straz
Piątek, 2019-02-15
List_mini_ukradl-bmw--nie-zatrzymal-sie-do-kontroli-i-spowodowal-wypadek
Piątek, 2019-02-15
List_mini_umig-mirsk
Piątek, 2019-02-15
List_mini_zatrzymania-w-sprawie-niegospodarnosci-w-gminie-bogatynia
Piątek, 2019-02-15
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca