Kto rządzi Lwówkiem Śląskim? Ile zarabiają i za co biorą nagrody?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-04-10 10:39:27
W związku z brakiem na stronach urzędowych tak podstawowych informacji o finansach gmin jak wynagrodzenia pełniących funkcje publiczne pracowników urzędu, czy wysokości otrzymywanych przez nich nagród, w tym informacji za, co te nagrody były przyznawane, w lutym br. Lwówecki.info zwrócił się do burmistrzów o udostępnienie informacji na temat wysokości wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 roku oraz nagród, jakie z pieniędzy publicznych zostały wypłacone od grudnia 2016 roku. Pytania dotyczyły wszystkich pracowników urzędu pełniących funkcje publiczne, czyli de facto wszystkich poza pełniącymi funkcje usługowe jak palacz, sprzątaczka, czy kasjerka.

Urzędowa odpowiedź wprawiła nas w osłupienie. Otóż analizując ją trudno nie odnieść wrażenia, iż to nie pani Mariola Szczesna rządzi Gminą Lwówek Śląski, co więcej, uważana przez wielu za najważniejszą osobę w tej Gminie pani Szczęsna albo pełni w niej zaledwie funkcje usługowe, albo w ogóle nie jest tam zatrudniona, no, chyba, że sporządzający oficjalną odpowiedź mgr Robert Szawłowski - Sekretarz Gminy Lwówek Śląski nie podał nam całej prawdy.


Za szczególne osiągnięcia pracownicy urzędów, nawet kilka razy w roku, mogą otrzymać nagrody, które to mają być swoistym podziękowaniem za dotychczasową ponadprzeciętną pracę oraz, które to mają ich zmotywować do dalszych owocnych działań. Nic w tym dziwnego, skoro pracownik w sposób szczególny angażuje się w pracę to jak najbardziej należy mu się uznanie, społeczny szacunek i nagroda. Tego chyba nikt nie kwestionuje?

Normą jest, iż publicznie nagradzani są wybitni sportowcy, twórcy i artyści, ludzie kultury, trenerzy czy uzdolnieni uczniowie, jednak jak dotąd w naszym regionie nie słyszeliśmy o pracowniku urzędu, który ma szczególne zasługi i który został za nie nagrodzony, nie słyszeliśmy z ust burmistrzów, czy z informacji publikowanych na w oficjalnych serwisach o urzędniku, który otrzymał dyplom, czy też skromną gratyfikację pieniężną. Jak to, więc jest, czy w naszych magistratach wszyscy są przeciętni i nie zasługują na uznanie, czy Ci ze szczególnymi osiągnięciami są dyskryminowani w porównaniu z innymi grupami osób, które otrzymują nagrody z pieniędzy publicznych? A może stoją za tym jakieś względy prawne, tajemnice urzędnicze?

Trudno mówić tu o tajemnicy, skoro chodzi o pieniądze wydawane z naszych podatków. Jednoznaczna jest w tym kontekście sytuacja osób zajmujących stanowiska publiczne. Zgodnie z definicją legalną Osoby Pełniącej Funkcję Publiczną (kodeks karny, art. 115):
§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.
W kontekście tego zapisu osobą nie pełniącą funkcji publicznych w urzędzie jest np. palacz, sprzątaczka, czy kasjerka. Resztę pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków podejmują decyzje należy zaliczyć do tych pełniących funkcje publiczne.

Co więc może stać na przeszkodzie pochwalenia takiego wzorowego urzędnika i podania do wiadomości publicznej wysokości przyznanej mu nagrody?

Być może burmistrzowie nie upubliczniają informacji o nagrodzonych pracownikach, gdyż nagrody przyznawane są nie dlatego, że któryś z nich w jakiś uzasadniony sposób zasłużył na nie, a dlatego, że burmistrz może je przyznać wedle własnego uznania. Takie zachowanie z pewnością nie cieszyłoby się uznaniem społecznym a wręcz mogłoby wywoływać niezadowolenie. Przykładem mogą być tutaj ministrowie rządu byłej już Premier Beaty Szydło.

Według nas niezwykle istotnym w kwestii przyznawania nagród jest sam powód ich przyznania, bowiem dzięki tym informacjom mieszkańcy mogą ocenić ich adekwatność. Każdy podatnik może ocenić, czy jego zdaniem osoby te zasługiwały na nagrody oraz czy nagrody nie są zbyt wysokie lub zbyt niskie.

Jak się dowiadujemy, w Lwówku Śląskim są urzędnicy, którzy otrzymują nagrody i nie są to wcale symboliczne kwoty, a czy zasłużone? W sporządzonej przez mgr Roberta Szawłowskiego- Sekretarza Gminy Lwówek Śląski odpowiedzi czytamy:

- w grudniu 2016 roku nagrody otrzymały następujące osoby pełniące funkcje publiczne:
1.    Lesław Krokosz – 4.500,00 zł
2.    Julita Marchewka – 4.500,00 zł

w 2017 roku nagrody otrzymały następujące osoby pełniące funkcje publiczne:
1.    Lesław Krokosz – maj - 2.367,00 zł, lipiec -  2.000,00 zł, grudzień - 4.500,00 zł
2.    Julita Marchewka – maj - 2.390,00 zł, lipiec - 2.000,00 zł, grudzień - 4.500,00 zł
3.    Robert Szawłowski – maj - 2.328,00 zł, lipiec - 2.000,00 zł, grudzień - 3.000,00 zł

Zgodnie z par 2 Zarządzenia burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Or/68/Z/2003 z dnia 18 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w/w pracownicy otrzymali nagrody regulaminowe w miesiącu maju z okazji „Dnia Samorządowca” i grudniu tzw „Nagroda roczna” za wzorowe wypełnienie swoich obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości. Wysokość tych nagród była ustalona w oparciu o ocenę uzyskanych wyników zawodowych.
Natomiast nagrody wypłacone w miesiącu lipcu zostały przyznane za wykonywanie z należytą starannością i dużym zaangażowaniem dodatkowych zadań, które nie leżą w zakresie obowiązków służbowych pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska.


Tu pojawia się szereg wątpliwości, bo jak nie mamy zastrzeżeń do nagród wypłacanych za wybitne osiągniecia w pracy zawodowej, to już wypłacenie nagród z okazji jakiegoś dnia w kalendarzu, naszym zdaniem jest zachowaniem nieetycznym, które nie ma nic wspólnego z jakością pracy na rzecz lokalnej społeczności. Spore wątpliwości budzą również nagrody wypłacane w lipcu - dlaczego urzędnik na wysokim stanowisku, pobierający sowite wynagrodzenie za pracę, zajmuje się rzeczami, „które nie leżą w zakresie jego obowiązków służbowych” i na dodatek otrzymuje za to jeszcze nagrodę?! Te kwestie pozostawiamy Państwu do oceny.


Oprócz nagród przyznawanych z pieniędzy publicznych społeczeństwo ma także prawo zweryfikować, ile wynosi wynagrodzenie netto i brutto osób pełniących funkcje publiczne; pozwala to sprawdzać efektywność prac całego aparatu urzędniczego. Osoby pełniące funkcje publiczne powinny być nie tylko świadome rangi realizowanych przez nie zadań i podejmowanych działań, ale również ponoszonej przez nich odpowiedzialności i większego zakresu kontroli obywatelskiej. Jedną z form takiej kontroli jest dostęp do informacji publicznej. Dostęp do takich informacji może prowadzić do dyskusji o gospodarowaniu takimi środkami i rozliczenia władz samorządowych z ich działalności. Wydatkowanie na wynagrodzenia oraz nagrody dla funkcjonariuszy publicznych jest formą gospodarowania mieniem publicznym.

W naszym wniosku zwróciliśmy się z prośbą o wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r. każdego z pracowników UGiM Lwówek Śląski pełniącego funkcje publiczne, czyli de facto wszystkich prócz tych pełniących funkcje usługowe, jak np. konserwator, palacz, kierowca, osoby sprzątające, itp. Tu odpowiedź urzędowa była dla nas jeszcze bardziej zaskakująca, niż w przypadku nagród. Otóż w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim zatrudnione są tylko trzy osoby pełniące funkcje publiczne i nie ma wśród nich pani Marioli Szczęsnej. W odpowiedzi sporządzonej przez mgr Roberta Szawłowskiego czytamy:

- wynagrodzenia brutto za miesiąc 2017r. osób pełniących funkcje publiczne:
1.    Lesław Krokosz – 8.000,00 zł
2.    Julita Marchewka – 8.120,00 zł
3.    Robert Szawłowski – 7.940,00 złCzyżby tylko te trzy osoby były kompetentne i w zakresie swoich obowiązków miały podejmowanie/wydawanie decyzji? Gdzie są strażnicy miejscy? Czy to znaczy, że lwówecka straż miejska nie ma kompetencji do samodzielnego podejmowania decyzji i jej tak chwalona przez mieszkańców praca polega na roznoszeniu korespondencji? Gdzie się podziali naczelnicy wydziałów, inspektorzy, specjaliści …? Czy oni też zajmują się jedynie parzeniem kawy, przekładaniem dokumentów z kupki na kupkę, kserowaniem i układaniem papierów w segregatorach? Czy nie mają w zakresie swoich kompetencji decyzyjności? No i na koniec co się stało z uważaną dotychczas za najważniejszą osobę w gminie, czyli panią Mariolę Szczęsną? Czy nie pełni ona funkcji publicznych? Czy zajmuje się wyłącznie zadaniami usługowymi? A może skoro nie ma jej wynagrodzenia to nie jest już zatrudniona w magistracie?

W naszej odpowiedzi na pismo sporządzone przez pana Szawłowskiego podkreśliliśmy, iż wnioskowaliśmy o wynagrodzenia i nagrody wszystkich urzędników PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE zatrudnionych w UGiM w Lwówku Śląskim. Na co Gmina wydała Decyzję. O dziwo pod urzędową decyzję podpisał się również mgr Szawłowski, który odmówił udostępniania informacji. W uzasadnieniu decyzji sekretarz Gminy Lwówek Śląski pisze m.in.:
… Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przez pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczną należy rozumieć osoby pełniące takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem szeroko rozumianych decyzji dotyczących innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej TK wykluczył takie stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, które mają charakter usługowy lub techniczny.
Wskazanie, czy mamy do czynienia z funkcją publiczną, powinno się zatem odnosić do badania, czy określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym zakresie nałożone na te instytucję zadania publiczne. Chodzi zatem o osoby, którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej.
Bazując na powyższej wykładni burmistrz Gminy i Miasta dokonał oceny spełnienia powyższego kryterium i przeglądu stanowisk pracy oraz przypisanych im obowiązków w zakresie wypełnienia kryterium pełnienia funkcji publicznych w samorządzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
W ocenie Burmistrza Gminy i Miasta do osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski należy zaliczyć: Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza…


Ten fragment ma nas utwierdzić w przekonaniu, iż Burmistrz przeanalizował dokładnie zakres kompetencji wszystkich pracowników lwóweckiego urzędu. Jak solidna była ta analiza i dlaczego podane są tylko trzy osoby, które mają funkcje decyzyjne - to oceńcie Państwo sami.
Komentarze:
AparatBeata z koniczyny
Wtorek, 2018-04-10 11:10
Te pieniądze im się należały
Aparatz Lwówka
Wtorek, 2018-04-10 11:53
To już staje się nudne, nic nam do tego, wybory rozsądzą, a wtedy będzie można wybrać nowe osoby, które będą zarabiały takie sumy. Ten szum jest na nic, wszyscy od dawna wiedzą jak władza funkcjonuje
Aparatbarbara
Wtorek, 2018-04-10 11:54
po prostu wymienic kadry na mlodych,madrych ludzi juz czas
Aparatdo Beaty
Wtorek, 2018-04-10 12:06
Są zawody w Gminie gdzie osoba pracuje cały rok a nagroda to 300 zł brutto. A tu nagrody dla tych co mają najwyższe pencje w gminie, ale jakie nagrody? Po około 8 000 tys?
AparatAla
Wtorek, 2018-04-10 12:47
Jaja jakieś.... Wrrrr
Kasy nie ma, biedna gmina a oni takie premie.... Za co pytam się, do cholery za co????
AparatZZZ
Wtorek, 2018-04-10 13:13
Popieram Beatę.Oni na to ciężko zapracowali!!!!
Aparatz Lwówka
Wtorek, 2018-04-10 13:44
Także popieram, skoro według większości społeczeństwa urzędnicy nie zasłużyli, to każdy może spróbować pracy w urzędzie, zobaczymy czy wtedy powiedzą że nagrody zgarnia się za nic
AparatZawiedziony
Wtorek, 2018-04-10 14:38
Psioczyli na PIS ostatnio, że nagrody dają, a u nas to samo.

W 2014 w wyborach mówili "głosujta na PSL we Lwówku bo my to mniejsze zło, ani PIS ani PO"... I mamy to co mamy...
Niby prezes PIS też jest zwykłym posłem, a każdy widzi co wyprawia jako osoba niemalże "niedecyzyjna"... Przykład idzie z góry to i u nas to samo...

Każdy burmistrz, zastępca, skarbnik, wójt, a nawet sołtys jest osobą publiczną. Nieznajomość prawa szkodzi pani Mariolciu... Trzeba się było pochwalić nagrodami i zarobkami no chyba, że burmistrz Lwówka to tylko słup, a miastem w rzeczywistości rządzi pewien kuchcik i decyzyjny klub myszki miki z prezesem samozwańcem na czele co ma problemy zdrowotne z przeklętymi, białymi myszkami... Ale co ja tam mogę wiedzieć. Zdrowia wszystkim życzę, bo woda sodowa co poniektórym do głowy uderza.
Aparatmieszkaniec
Wtorek, 2018-04-10 18:01
Powtórzę za klasykiem:nagrody im się należały" i dalej" należy je przekazać na caritas"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aparatmieszkaniec
Wtorek, 2018-04-10 18:13
A może czas na tzw :konwój"wstydu w Lwówku Śląskim?Nagrody należy oddać na cele charytatywne bo naszym władzom nie ma za co przyznawać! A kuchcik to krewny busrmistrz?
AparatKtoś
Wtorek, 2018-04-10 21:32
A czemu na Caritas powinni oddać z powrotem do kasy i na inny cel przeznaczyć.
AparatSssss
Wtorek, 2018-04-10 23:12
To prawda Pan Szawłowski rządzi
Aparatsąsiad
Środa, 2018-04-11 09:06
Gryfów był, Lwówek był to teraz LUBOMIERZ chcemy zobaczyć Ile zarabiają i za co biorą nagrody?
Aparatdo z lwówka
Środa, 2018-04-11 12:40
Również popieram. Każdy mieszkaniec może spróbować pracy w urzędzie. Przekona się na własnej skórze jak wygląda praca w urzędzie to wtedy będzie się mógł obiektywnie wypowiedzieć.
Aparatdo barbary
Środa, 2018-04-11 12:44
Młodym, mądrym ludziom trzeba godnie zapłacić. A przecież krzyczycie, że urzędnicy za dużo zarabiają. Więc gdzie tu sens i logika. Nie ma czegoś takiego w gospodarce rynkowej jak najwyższa jakość za najniższą cenę. Jakość musi mieć swoją cenę.
AparatMarta
Środa, 2018-04-11 19:37
Pytanie do: do Barbary Gdzie my tu mamy jakość, żeby wypłacać jeszcze tak wysokie nagrody. Gmina biedna, żadnych inwestycji w nowe zakłady do tego nudnie i jeszcze brudno. Tak wysokie zarobki jakie otrzymują Ci urzędnicy to chyba wystarczająca motywacja do dobrego wykonywania pracy
Aparatbenek
Czwartek, 2018-04-12 09:00
Do sąsiada. Nie dowiesz się bo to Tajnos Agentos "10" Procentos .
Aparatdanka
Czwartek, 2018-04-12 09:09
Nauczyciele dostają nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, górnicy dostają nagrody z okazji Barbórki, strażacy też maja swój dzień w kalendarzu i dostają nagrody, dlaczego więc urzędnicy są tylko na świeczniku. Większość tych co najbardziej krzyczą zazwyczaj nic nie robią tylko ciągną z MGOPS kasę bo im się "należy"i z menaszkami po obiadki darmowe chodzą. Każdy ma prawo do pracy w jednostce publicznej, tylko chęci trzeba mieć. Jak ktoś ledwo ukończył szkolę podstawową to niestety urzędnikiem publicznym nie będzie, to gdzie ktoś pracuje obecnie często zależy od ambicji w wieku szkolnym i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji - jednym się należy bo nieporadni inni starają się i dążą do lepszej pracy, lepszego wynagrodzenia a co za tym idzie nagród za pracę.
Aparatuspokój się danka
Piątek, 2018-04-13 02:04
U mnie nie ma nagród, ale moja żona to nauczycielka. Dostaje z koleżankami od swojego szefa po 200 zł na rękę nagrody więc Danka weź nie piernicz głupot. Wszyscy nauczyciele w gminie nie dostali razem tyle jeden lokalny urzędnik dostał nagrodę. Sekretarz, wiceburmistrz i księgowa - dlaczego nie ma oświadczeń majątkowych za 2017 roku? Redaktorze co pan na to? Dam dane oświadczeń z BIP za 2016
Lesław Krokosz 106 tys. to miesięczna pensja ok.8,5 tys.
Julita Marchewska 98 tys. to ok 8 tys, pensji.
Naprawdę potrzebują tak wysokich nagród?
AparatMieszksniec
Piątek, 2018-04-13 10:07
Za takie pensyje to i klaskają jak pani M rozkaże. Podnoszą rękę jak mają napisane. Zero własnego zdania, brak honoru.
AparatJeśli nie Mariola to kto?
Niedziela, 2018-04-15 09:56
Nie o to chodzi jaka jest Pani Mariola Szczęsna, bo i tak wiele dobrego zrobiła i robi np. poprawia wizualnie miasto i w końcu będzie ładnie. Kilka pomysłów nie wypaliło ale lud powiedział co jest nie tak i nie zostało wprowadzonych.
Ważniejsze jest kto konkretny jest lepiej poprowadzić miasto? Nie człowiek z politycznego namaszczenia ale menager, człowiek kreatywny, z wizją, ale miejscowy, który od lat widzi nasze problemy.
To nie może być nikt z kadry co 12 lat rządziła miastem przezd p. Szczęsną: były burmistrz Ludwik Kaziów, były sekretarz Jan Serafin, były wiceburmistrz Ireneusz Maciejczyk.
Aparatgraffiti
Niedziela, 2018-04-15 17:51
Sorki, jakie nagrody? za co? nagrody mogą być przyznane tam
gdzie się kasę zarabia, a nie tam gdzie się wydaje nasze pieniądze/ to bardzo łatwo idzie może, urzędnicze pensje
uzależnić od budżetu miasta, a nie, że na ważne rzeczy pieniędzy brak, ale nagrody sobie podpiszemy.
Radni zastanówcie się nad uzależnieniem urzędniczych pensji od budżetu. Oni za przychodzenie do roboty mają pensje i mają za swoją pracę płacone /chyba za dużo/
Aparatprzedsiębiorca
Poniedziałek, 2018-04-16 12:40
spór na temat nagród na stanowiskach publicznych o kwoty 2-3 tysięcy złotych, czy tam rocznie 7-8 tys. złotych? Dobrze, że przedsiębiorcy nie musą pokazywać jakie geszenki mają bo by tutaj chyba połowa do gardła skoczyła. Każdy pracuje na to co ma, jeśli byłyby to nagrody z publicznych pieniędzy w kwotach kilkudziesięciu złotych, można sprawy ruszać, raziłoby to w oczy opinię publiczną, ale że ktoś dostał 2 czy 3 tysiące złotych? Kto takie rzeczy pisze, kto ma żal? Pracownicy ART, zarabiający najniższą krajową? Zmieńcie to i zmieńcie pracę a zarobicie więcej - to tak proste jak budowa cepa. Polak jednak polakowi największym wrogiem tak było jest i będzie do końca, nie zależne czy burmistrz to kobieta, facet, ruda czy łysy czy rządzi czerwony, niebieski czy inny popiskukis :)
AparatNagroda
Czwartek, 2018-04-19 12:23
Te nagrody są z publicznych pieniędzy. Urząd jest publiczny, a nie prywatny.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Czerwiec 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
WAŻNE

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca