Gryfów Śląski: Wynagrodzenia, nagrody i obawy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-04-04 14:15:33
Ile zarabiają gryfowscy urzędnicy, jakie nagrody i za co dostają? Czego obawia się burmistrz Olgierd Poniźnik, prawdy, pracy …?


Za szczególne osiągnięcia pracownicy urzędów, nawet kilka razy w roku, mogą otrzymać nagrody, które to mają być swoistym podziękowaniem za dotychczasową ponadprzeciętną pracę oraz które to mają ich zmotywować do dalszych owocnych działań. Nic w tym dziwnego, skoro pracownik w sposób szczególny angażuje się w pracę to jak najbardziej należy mu się uznanie, społeczny szacunek i nagroda. Tego chyba nikt nie kwestionuje?

Normą jest, iż publicznie nagradzani są wybitni sportowcy, twórcy i artyści, ludzie kultury, trenerzy czy uzdolnieni uczniowie, jednak jak dotąd w naszym regionie nie słyszeliśmy o pracowniku urzędu, który ma szczególne zasługi i który został za nie nagrodzony, nie słyszeliśmy z ust burmistrzów, cz z informacji publikowanych na w oficjalnych serwisach o urzędniku, który otrzymał dyplom, czy też skromną gratyfikację pieniężną. Jak to, więc jest, czy w naszych magistratach wszyscy są przeciętni i nie zasługują na uznanie, czy Ci ze szczególnymi osiągnięciami są dyskryminowani w porównaniu z innymi grupami osób, które otrzymują nagrody z pieniędzy publicznych? A może stoją za tym jakieś względy prawne, tajemnice urzędnicze?

Trudno mówić tu o tajemnicy, skoro chodzi o pieniądze wydawane z naszych podatków. Jednoznaczna jest w tym kontekście sytuacja osób zajmujących stanowiska publiczne. Zgodnie z definicją legalną Osoby Pełniącej Funkcję Publiczną (kodeks karny, art. 115):
§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.
W kontekście tego zapisu osobą nie pełniącą funkcji publicznych w urzędzie jest np. palacz, sprzątaczka, czy kasjerka. Resztę pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków podejmują decyzje należy zaliczyć do tych pełniących funkcje publiczne.

Co więc może stać na przeszkodzie pochwalenia takiego wzorowego urzędnika i podania do wiadomości publicznej wysokości przyznanej mu nagrody?

Być może burmistrzowie nie upubliczniają informacji o nagrodzonych pracownikach, gdyż nagrody przyznawane są nie dlatego, że któryś z nich w jakiś uzasadniony sposób zasłużył na nie, a dlatego, że burmistrz może je przyznać wedle własnego uznania. Takie zachowanie z pewnością nie cieszyłoby się uznaniem społecznym a wręcz mogłoby wywoływać niezadowolenie.

Według nas niezwykle istotnym w kwestii przyznawania nagród jest sam powód ich przyznania, bowiem dzięki tym informacjom mieszkańcy mogą ocenić ich adekwatność. Każdy podatnik może ocenić, czy jego zdaniem osoby te zasługiwały na nagrody, oraz czy nagrody nie są zbyt wysokie lub zbyt niskie.


Oprócz nagród przyznawanych z pieniędzy publicznych społeczeństwo ma także prawo zweryfikować, ile wynosi wynagrodzenie netto i brutto osób pełniących funkcje publiczne; pozwala to sprawdzać efektywność prac całego aparatu urzędniczego. Osoby pełniące funkcje publiczne powinny być nie tylko świadome rangi realizowanych przez nie zadań i podejmowanych działań, ale również ponoszonej przez nich odpowiedzialności i większego zakresu kontroli obywatelskiej. Jedną z form takiej kontroli jest dostęp do informacji publicznej. Dostęp do takich informacji może prowadzić do dyskusji o gospodarowaniu takimi środkami i rozliczenia władz samorządowych z ich działalności. Wydatkowanie na wynagrodzenia oraz nagrody dla funkcjonariuszy publicznych jest formą gospodarowania mieniem publicznym.


W związku z brakiem na stronach urzędowych tak podstawowych informacji o finansach gmin jak wynagrodzenia pełniących funkcje publiczne pracowników urzędu, czy wysokości otrzymywanych przez nich nagród, w tym informacji za, co te nagrody były przyznawane, w lutym br. Lwówecki.info zwrócił się do burmistrzów o udostępnienie informacji na temat wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 roku oraz nagród, jakie z pieniędzy publicznych zostały wypłacone od grudnia 2016 roku. Pytania dotyczyły wszystkich pracowników urzędu pełniących funkcje publiczne, czyli de facto wszystkich poza pełniącymi funkcje usługowe jak palacz, sprzątaczka, czy kasjerka.
Kilka tygodni temu pisaliśmy o trudnościach, jakie z udzieleniem tak prostej odpowiedzi towarzyszyły burmistrzowi Jasińskiemu z Mirska (do sprawy wrócimy). Dziś pochylimy się nad odpowiedzią otrzymaną od burmistrza Olgierda Poniźnika:

Wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r.
imię i nazwisko stanowisko wydział kwota brutto wynagrodzenia
za m-c 12.2017 r.
Jerzy Andrzejczak Sekretarz Gminy i Miasta Wydział Organizacyjny  8.454,20
Andrzej Szulc Komendant Straży Miejskiej Straż Miejska  3.656,00
Teresa Polesiak Inspektor ds. podatków i opłat Wydział Finansowy  3.490,95
Jolanta Dudzik Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego  4.100,00
Stanisław Jóźwiak Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Wydział Organizacyjny  4.498,11
Anna Jankowska Skarbnik Gminy i MIasta Wydział Finansowy  8.655,54
Andrzej Tartak Zastępca Burmistrza GiM Wydział Techniczny  8.146,03
Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Burmistrz Gminy i Miasta  11.090,00

NAGRODY UZNANIOWE 
imię i nazwisko 3.2017 12.2017 podstawa przyznania nagrody
Jerzy Andrzejczak  750,00  --- z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z udziałem w Komisji inwentaryzacyjnej, polegającym na spisaniu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych mienia Gminy Gryfów Śląski oraz biorąc pod uwagę duże zaangażowanie w ich szybkim i dobrym wykonaniu
Jerzy Andrzejczak  --- 3.000,00 Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
Jolanta Dudzik  --- 800,00  Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 Anna Jankowska  --- 3.000,00  Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
Stanisław Jóźwiak  500,00 --- z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z udziałem w Komisji inwentaryzacyjnej, polegającym na spisaniu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych mienia Gminy Gryfów Śląski oraz biorąc pod uwagę duże zaangażowanie w ich szybkim i dobrym wykonaniu
Stanisław Jóźwiak  ---  1.000,00  Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
Teresa Polesiak  ---  600,00  Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
Andrzej Szulc  ---  600,00  Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
Andrzej Tartak  ---  3.000,00  Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 tabele opracowane na podstawie informacji udzielonej przez burmistrza Gryfowa Śl.


Z odpowiedzi burmistrza Olgierda Poniźnika wynika, iż w kierowanym przez niego urzędzie jest tylko 8 pracowników pełniących funkcje publiczne! Świadczyć to może o wyjątkowo złej organizacji pracy, ale również tłumaczyłoby to problemy w podejmowaniu decyzji, tudzież sporządzaniu wniosków, ect.

Dla przykładu zwróćmy uwagę na Straż Miejską, która w Gryfowie Śl. składa się z dwóch osób. Burmistrz udostępnił informacje dot. jej komendanta, a nie udostępnił informacji dot. strażnika miejskiego. Czy zatem strażnik miejski nie ma kompetencji do podejmowania samodzielnych decyzji? Jak więc wygląda jego praca? Jak, ktoś, komu nie wolno samodzielnie podejmować decyzji, a więc i przeprowadzać interwencji, wystawiać upomnień, czy wypisywać mandatów może pracować na takim stanowisku i pobierać za to publiczne pieniądze? Jak to więc jest w tym Gryfowie Śl.? Czy strażnik miejski pełni funkcje publiczną czy tylko usługową?

Takich przykładów można mnożyć, bo na liście pracowników gryfowskiego magistratu jest ponad trzydziestu pracowników.
Tu zostaje wielkie pole do popisu dla gryfowskich radnych oraz tych, którzy interesują się prawidłowością gospodarowania finansami publicznymi i tych którym na sercu leży jawność życia publicznego.

Inną kwestią jest zasadność przyznanych przez burmistrza Olgierda Poniźnika nagród. „Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”, czyli? Jakie to szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej mieli w ubiegłym roku urzędnicy, którzy zasłużyli na nagrody po 3.000 złotych? Tego już burmistrz nie precyzuje. Dlaczego? My o szczególnych osiągnięciach tych urzędników nic nie słyszeliśmy, ale może Państwo, Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego będziecie w stanie wyjaśnić czytelnikom zasadność wydatkowania pieniędzy publicznych?

Komentarze:
Aparatmieszkaniec
Środa, 2018-04-04 15:28
Poprzez "decyzje" rozumie się wydawanie decyzji administracyjnych, a nie sporządzanie wniosków. Zanim Pan Redaktor użyje jakiegokolwiek definicji z przepisów prawa proszę najpierw je zrozumieć, a nie interpretować według własnego uznania.

Art. 115 § 13 Kodeksu Karnego
4)osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych

czyli wszystko o czym Pan pisze to tylko czepianie się, nie Pan prawa domagać się informacji o zarobkach wszystkich urzędników
AparatGrajek
Środa, 2018-04-04 15:48
Jak to premia dla strazy miejskiej?
Poniznik ponizyl mieszkańców.
Aparattaki tam
Środa, 2018-04-04 16:22
Siedzieć cicho i się nie odzywać. Ot takie prawa do wyborów nam pozostały
AparatMieszkaniec gminy
Środa, 2018-04-04 17:09
Czepiacie się biednego strażnika. Komu on wadzi? Siedzi sobie w ratuszu to niech siedzi. Piąteczka , Szogunie!
AparatGryfowiak
Środa, 2018-04-04 17:54
Do Mieszkańca! Aż śmierdzi od ciebie dupolizustwem!Pracujesz w tym kołchozie widać od razu. Ja chcę mieć informację do wglądu o którą pyta redaktor i zakichanym obowiązkiem włodarza jest tę informację podać do ogólnej wiadomości.
AparatGryfów
Środa, 2018-04-04 18:03
Szczególne osiągnięcia pana sekretarza? Chyba raczej szczególne nieosiągnięcia- za to faktycznie przyznałabym nagrodę...i to jedną z najwyższych.
Aparatgryfowianka
Środa, 2018-04-04 19:15
pupili burmistrza mają się dobrze
AparatGryf
Środa, 2018-04-04 19:29
O pracę w samorządzie może starać się każdy. Zachęcam do stawania do konkursów/naborów. Procedura jest jawna. Praca trudna i wymagająca. Osobiście uważam, że w samorządzie płace są niskie. Wymagania wysokie.
Aparatdudek
Środa, 2018-04-04 19:37
Brak info o kierownikami/dyrektorach jednostek -dom kultury, biblioteka, dyrektorzy szkół, ośrodek pomocy itd.
Aparatdo Gryf
Środa, 2018-04-04 20:01
procedura jawna? a płace i nagrody to grzyb? jak to jest z tą jawnością w gryfowie? Wszystko jest jawne, tylko poufne ha ha ha
Aparatmieszkaniec
Środa, 2018-04-04 20:53
Do Gryfowiaka
Wcale nie jest to zakichanym obowiązkiem.Prosze poczytać sobie kodeks karny, a nie rzucać takimi tekstami, pensje osób pełniących funkcje publiczne (definicja w kodeksie karnym) oczywiście są jawne, ale pensje reszty pracowników już nie.
Aparatalex
Środa, 2018-04-04 21:01
A gdzie mowa o nagrodach dla pracowników promowanych i uznawanych przez Panią skarbnik po znajomości. Nie wspomnę o podwyżkach które też dawane są po znajomościach a nie za pracę O tych już Pan burmistrz nie pisze albo nie wie.To jest mafia która się nagradza za byle co.Młodszy pracownik dostaje więcej niż z wieloletnim stażem.
AparatLwówek Śl.
Środa, 2018-04-04 21:08
Masza mojeszowa sołtysowa zarabia więcej na sprzedaży działek co je po nieplanowanym i przypadkowym wyremontowaniu przylegającej drogi sprzedaje... i się nie chwali!
AparatJa
Środa, 2018-04-04 21:16
A co tam ze spalarnią odpadów? Kto za takie super przedsięwzięcie przytulił nagrodę?
AparatBIP
Środa, 2018-04-04 21:25
Istnieje taka strona ,, Biuletyn Informacji Publicznej " http://bip.gryfow.pl/. Trzeba wejść na ten link, po lewej stronie jest zakładka- oświadczenia majątkowe i jeżeli ktoś czuje wielką potrzebę sprawdzenia zarobków kogokolwiek z kierowników czy dyrektorów z naszej gminy, wystarczy wpisać nazwisko oraz imię i ...ciekawość będzie zaspokojona od 2006-2016 roku włącznie. Życzę powodzenia!!!!
Aparatbrx
Środa, 2018-04-04 21:29
Czyżby ktoś komuś coś/czegos zazdrościł?
AparatMirszczanka
Środa, 2018-04-04 21:30
Nagroda za okresowe zwiększenie obowiązków?!? A to dobre! To, że robili inwentaryzację i spis to chyba należy do ich obowiązków i biorą za to już i tak niezłą kasę! I ciekawe jakie to szczególne osiągnięcia mają pozostali?!? Np.skarbnik! Cóż takiego zrobił, że otrzymał aż 3000zł? Swoją drogą czekam z niecierpliwością na informacje z mirskiego ratusza! A i pozdrawiam serdecznie spółdzielnię mieszkaniową gryf! Ich też powinniśmy zapytać o zarobki i ilość pracowników i zakres obowiązków! Godzina 14.30 a w biurze już nikogo nie zastaniesz!
AparatDo Gryf
Środa, 2018-04-04 21:36
O pracę w samorządzie może starać się każdy, ale urząd i tak zawsze ma swojego kandydata(siostra, kuzynka, znajoma znajomej, córka znajomej lub przyjaciółki), który wygra a cały nabór na dane stanowisko jest dla ściemy, żeby ludzie się nie mogli przyczepić, bo przecież wygrał „najlepszy”.
Aparatdudek
Środa, 2018-04-04 21:46
Podaj przykład, że procedura naboru nie była jawna.
AparatZdziwiona
Środa, 2018-04-04 23:11
Jestem bardzo zdziwiona ze państwo tak pomstujecie na nagrody w wysokości trzech tysiecy ponieważ w poprzednim roku nagrody dla tych samych urzednikow wynosiły 3.600 o czym donosił lwowecki.info.zatem mamy oszczednosci
Aparatlwówczanka
Środa, 2018-04-04 23:50
Czy można prosić o takie informacje z powiatu oraz z gminy Lwówek Śląski?
Aparatnat-ala
Czwartek, 2018-04-05 03:14
Dobry artykuł.O ile to możliwe, proszę drążyć temat "szczególnych osiągnięć" i kompetencji zawodowych nagradzanych osób. Zarobki 8 tys. i więcej dla urzędnika? Dyrektor szkoły zarabia o połowę mniej, a ma zdecydowanie bardziej odpowiedzialną pracę. O lekarzach nie wspomnę. Wstydźcie się Panie i Panowie Urzędnicy. Wszyscy, nie tylko gryfowscy. Pieniądze, które bierzecie, wypracowali dla Was inni, ci,którym powinniście swoją pracą służyć, a nie na nich żerować. Jak patrzę na to, co się obecnie dzieje w Polsce to przypomina mi się XVIII Francja i tamtejszy ustrój społeczny:szastający pieniędzmi i żyjący w zbytkach dwór, bogate duchowieństwo i tzw. stan trzeci, który to wszystko utrzymywał.Jak się taki układ społeczny skończył, wiemy.Tak duże nierówności, gdzie rencista ma się utrzymać za 800 zł, a urzędnik potrzebuje 8.000 budzą gniew i gniew ten wyjdzie kiedyś na ulice. Nie może władza gnębić własnego Narodu, wszystko ma swoje granice.
AparatAnka
Czwartek, 2018-04-05 07:54
aby pracowac w urzedzie trzeba miec chody,juz pare lat lezy moje podanie i co???Kazdy tylko ma prace po znajomości i tyle w temaciea co do straży miejskiej jest mniejsza ludnośc w Gryfowie to policja sama by dała rade na co oni potrzebni chyba tylko chodzic jak profesor po rynku i wypisywac mandaty ale dla swoich znajomych mandaty sie likwiduje prawda,można i was zlikwidowac lenie
AparatOpol
Czwartek, 2018-04-05 08:28
Oczywiście, dla mnie do likwidacji straz miejska, potem stanowisko drugiego burmistrza, bo nie oszukujmy się, w tak malym miescie dwoch burmistrzów? To są jaja. Kasujemy te 3 miejsca pracy i Gryfów ma ok 15 000 zl miesięcznie więcej. Za to możemy zrobić atrakcje dla ludzi, turystów, miejsca spotkań, możemy pomyśleć o kinie, jest tyle pomysłów, ale nie ma pieniędzy. Wystarczy włączyć myślenie i na wszystko będą pieniądze. Ale jak pozwolimy Olgierdowi i reszcie trwonic pieniądze, to Gryfów na zawsze pozostanie miastem emerytów. Tego chcecie? Bo ja nie. Czas zrobić z nimi porządek.
AparatJohny
Czwartek, 2018-04-05 08:44
Robicie afere.
Ja bym był bardziej zainteresowany jaki poziom BMI ma Pan Burmistrz.
i czy jest to wina genetyki, choroby czy może samorządowego koryta.
AparatCzytelnik
Czwartek, 2018-04-05 08:57
Szanowni mieszkańcy i krytycy, wkrótce wybory, startujcie, wygrajcie, zmieńcie pensje na 800zl dla każdego i zróbcie atrakcyjnym Gryfów inwestując 15000.a potem możecie pojechać po ludziach którzy pracują w ratuszu aktualnie, najłatwiej krytykować
AparatGryfowiak
Czwartek, 2018-04-05 10:37
Do Mieszkańca: pensje może i tak ale nagrody już nie ...a co konkursów,to Pani Dyrektor ZBGKIM była wybrana ze szczególnego konkursu ??? Wiadomo z jakiego...
AparatDo czytelnik
Czwartek, 2018-04-05 12:40
Tu nie chodzi o to, żeby pensje byly po 800 zl dla każdego, a o to, by oszczędzać tam, gdzie można. Co to za premie? Za co? Po co nam straż miejska, która łamie przepisy? Czy wy nie widzicie, ze ludzie mają dość? Po co nam dwóch burmistrzów? Nikt nie chce krytykować całego urzędu, bo tam naprawdę jest sporo ambitnych i dobrych ludzi, ale niestety niektóre stanowiska są zbędne,a te premie jak dla sm, zastępcy, czy sekretarza, bez uzasadnienia, to boli. Jesteście funkcjonariuszami publicznymi, macie obowiązek przedstawiać publicznie wydatki. Takie mamy czasy i za każdym razem, gdy odbywają się sprawy sądowe urzędnicy przerywają ( mowa o innych miastach). Teraz, jesli ktoś założy sprawę naszym rządzącym niestety ten ktoś wygra, a władza naraża nas na kolejne niepotrzebne koszta. Dlatego musicie podawać do publicznej wiadomości kto i za co dostaje, koniec kropka. Na chwilę obecną jest to bardzo podejrzane, nie uważacie?
Aparatgryfow
Czwartek, 2018-04-05 13:47
Większość głosujących w wyborach Gryfowian lubi mieć taki mało kompetentny i mało efektywny ale za to dobrze wypasły dwór z miernym Poniźnikiem na czele. Taki stan rzeczy napawa ich dumą i przykrywa ich nijaką świadomość.
Aparatdo Opol
Czwartek, 2018-04-05 14:17
Skąd czerpie Pan wiedzę i wyobrażenia na temat tego jak powinien wyglądać prawidłowo funkcjonujący samorząd? Chce Pan likwidować stanowiska w urzędzie, tylko dlatego, że coś tam się Panu wydaje. Oczywiście ma Pan do tego prawo (tzn. do swojego zdania) - ale to trochę za mało aby móc dokonać zmiany. Ja też jestem mieszkańcem Gryfowa i mam inne zdanie (chyba mogę) na ten temat. Proszę powiedzieć dlaczego miałoby być tak jak się Panu wydaje, a nie tak jak mi?
Burmistrz jako szef urzędu posiada m.in. kompetencję do nagradzania swoich pracowników, pomimo tego, że Panu się to nie podoba. Taki stan rzeczy może ulec zmianie, ale najpierw społeczeństwo musiałoby Panu taką kompetencję powierzyć.
Aparatwynagrodzenia
Czwartek, 2018-04-05 14:46
Rozumiem, że wynagrodzenia są podane w PLN i na pewno są kwotami brutto?
Aparatalex
Czwartek, 2018-04-05 15:14
Nagrody nawet za roznoszenie decyzji podatkowych nie ma ogłoszenia na chętnych tylko wybrane osoby noszą i ich rodziny
a dostają więcej niż koszt znaczka.Dlaczego nie dadzą zarobić
bezrobotnym./po co jak zarobi swój promowany/ To jest chore wykonują swoją pracę za którą biorą dwa wynagrodzenia/bo to nie jest 100 zł/ i to jest w porządku.
AparatOpol
Czwartek, 2018-04-05 18:17
Może i mi się tylko wydaje, ale inne miasta rezygnują ze straży miejskiej i nikt nie żałuje, przypadek? Inne miasta niedaleko nas nie mają zastępcy burmistrza i funkcjonują, przepadek? Straciliscie zaufanie ludu, społeczeństwa, nie mogę doczekać się wyborów, gdy ludzie pokażą wam, gdzie wasze miejsce. Koniec, kropka.
Aparatalwx
Czwartek, 2018-04-05 19:57
Jakie to szczególne osiągnięcia za 3000 ma Pani skarbnik?
Za 800 Pani Dudzik.A za co nagradzana jest reszta których nie wyszczególniono.I to kilka razy w roku.Urząd jest tak majętny że ci promowani dostają kasę za byle co.Burmistrz polepszył
byt swoim pracownikom a nie mieszkańcom.Jedno pewne jak są znajomości to załatwi się wszystko.Nie ma w Urzędzie nic dla ludzi z poza elity gryfowskiej.
Aparatalex
Czwartek, 2018-04-05 20:04
No i jeszcze jedno nawet jak ogłaszają konkursy na ukwiecone posesje czy balkony to wygrywają je radni i rodziny pracowników urzędu/wystarczą 4 doniczki/ a kto to finansuje-urząd.Tak to u nas funkcjonuje.
Aparatpracownik Urzędu w Mirsku
Czwartek, 2018-04-05 20:31
Jestem pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Mirsk. Jak czytam te informacje o horrendalnych zarobkach urzędników to sam jestem za tym by je upublicznić. Zdziwilibyście się o jakich pieniądzach jest tu mowa. Średnia wynagrodzeń zbliża się do minimum ustawowego, czyli ledwie przekracza 2.000 zł. Sekretarz Miasta szczyci się na spotkaniach z innymi gminami, że Urząd w Mirsku jest najtańszy w jeleniogórskiem. Jak czytam ile zarabiają w Gryfowie to przestaję się dziwić, że kolejni pracownicy z naszego Urzędu tam odchodzą. A nagrody! raz w roku urawniłowka na Dzień Samorządowca na poziomie 500,00 zł. - OGROMNE PIENIĄDZE PRAWDA? Przykro to pisać, ale myślę że Burmistrz nie podaje tej informacji bo się po prostu wstydzi takich wynagrodzeń swoich pracowników przy tak wysokich swoich zarobkach (jedne z wyższych wśród okolicznych gmin)
Aparat&
Piątek, 2018-04-06 22:31
SZAFOT!!!!!
AparatBożena
Sobota, 2018-04-07 09:03
Pan burmistrz ma swoich pupili ale tych co pomagali w kampanii to się zapomina
AparatMieszkaniec
Niedziela, 2018-04-08 15:18
Bywam w UGiM w Gryfowie i uważam, ze wielu pracowników jest kompetentnych i nie można mieć do nich zastrzeżeń, do tego oni nie zarabiają kroci.Czołówka jednak tj Burmistrz, Vice Burmistrz, Skarbnik i Sekretarz już dawno są do odstrzału. No przyjrzał bym się jeszcze nieco panom w dziale technicznym...a Dyrektorzy Zakładu Komunalnego to już totalna porażka! Do tego po co ich dwoje? Nowa miotła aż się prosi w tym miasteczku!
AparatUbocznka
Niedziela, 2018-04-08 15:48
Uważam,że pracownik urzędu powinien zarabiać przyzwoicie.Ale Urzędnik przez duże U .Burmistrz jako szef ma prawo ustalać wynagrodzenia i nagrody bo to wynika z ustawy.
Czym innym jest potrzeba utrzymywania niektórych stanowisk i tym powinni zająć się Radni.
Do p.Opola -czytam pana wypowiedzi i nie ze wszystkimi się zgadzam ale ma pan zdaje mi się intencje aby nasz Gryfów śl. nie został aglomeracją "staruszków".Życzę powodzenia w wyborach!
AparatGal
Poniedziałek, 2018-04-09 23:36
Kiedyś radni pracowali społecznie, co oznaczało, że zależało im na misji dobra ogółu. Dziś niestety to przeszłość. Urzędnik nie moze za psie pieniadze pracowac, tez czlowiek i jeść musi. Urzednik jest postacią publiczną, reprezentującą mieszkańców, wyuczona, wyksztalcona, a za madrosc sie placi. Po co przychodzisz do urzednika, skoro jest Ci zbedny? Po co zadajesz mu durne pytania, skoro sam wszystkie rozumy pozjadales? Madrzejsi dostaja wiecej! Hmm ... A wiec ci wyzsza ranga sa jeszcze madrzejsi od tych nizsza. Ja sie pytam JAKIE SZCZEGÒLNE obowiazki wykonala skarbniczka czy sekretarz? Jakie? Czarna robote odwalaja urzednicy na najnizszych szczeblach za psie pieniadze! Najnizsze krajowe po wieloletniej pracy! A ci nagrodzeni 3000+ nawet komputera nie potrafia obslugiwac! Za co? Za co 3000+? Za Zdjęcia ???
AparatJakoTako
Poniedziałek, 2018-04-09 23:46
Za co 3000+? Za fotki choinki?
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Marzec 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_archiwum-lwowecki
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_hercules-c130-mon
Piątek, 2019-03-15
List_mini_swietlica-wiejska-w-mlynsku-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_znowu-okradaja-domy-rozwiercajac-okna
Piątek, 2019-03-15
List_mini_male-granty-3
Piątek, 2019-03-15
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-dzieci-2019
Piątek, 2019-03-15
List_mini_policyjny-kogut
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_prokurator
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_onie-byli-niezlomni
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_tragiczny-wypadek-na-dk30
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_wlen-zabytek
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-licealiada-mlodziezy
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mini-pilka-siatkowa-4-sp-mirsk
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_mistrzostwa-powiatu-szs-----pilka-reczna-dziewczat-igrzysk-dzieci-2019
Czwartek, 2019-03-14
List_mini_pilka-reczna-chlopcow-igrzysk-mlodziezy-2019
Czwartek, 2019-03-14
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca