Blisko 1600 zł podwyżki dla Starosty i absolutorium dla Zarządu

Blisko 1600 zł podwyżki dla Starosty Marcina Fludra i absolutorium dla Zarządu Powiatu to tylko niektóre z tematów poruszane podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

W piątek, 23 czerwca 2017 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Lwóweckiego podczas której radni ocenili pracę Starosty Marcina Fludra i całego Zarządu Powiatu. W ocenie większości radnych starosta i zarząd działali bardzo dobrze. Tym samym radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych a przeciw głosowało 5.

Radni, większością głosów podjęli także uchwałę dotyczącą zmiany wynagrodzenia Marcina Fludra Starosty Lwóweckiego:

 BYŁO  JEST
 Wynagrodzenie zasadnicze 5.000,00  Wynagrodzenie zasadnicze 5.700,00 zł.
 Dodatek funkcyjny 1.700,00 zł
 Dodatek funkcyjny 1.900,00 zł.
 Dodatek specjalny w wysokości 37% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
Dodatek stażowy w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten będzie wzrastał począwszy od 01 lutego 2015 r. o 1% do osiągnięcia 20% po 20 i więcej latach pracy.  Dodatek stażowy w wysokości 19% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten będzie wzrastał począwszy od 01 lutego 2018 r. o 1% do osiągnięcia 20%.
 10.129, 00 zł  11.723,00 zł

Projektodawca uchwały w mało przekonującym uzasadnieniu pisze:
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202 j.t.) , który brzmi: „Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu a pozostałe czynności – wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym, że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały”. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Tak więc radni podnieśli wynagrodzenie uzasadniając to tym, że mogli to zrobić, a nie w uznaniu szczególnych osiągnięć, sukcesów w pracy, czy zrealizowanych projektów, które mające znaczący wpływ na życie mieszkańców i rozwój powiatu.

Z oświadczenia majątkowego Starosty M. Fludra wynika, iż w ubiegłym roku łącznie z dodatkami pobrał wynagrodzenie w kwocie 129.486,48 zł. Teraz, kwota ta wzrośnie.

Autor: red.